Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Bright Light Salarissen B.V. Kamer van Koophandel nummer: 63027410

 

Artikel 1 Definities

 

Harderwijk , 1 mei 2015, voor de meest recente versie zie www.brightlightsalarissen.nl.

 

Algemene Voorwaarden Bright Light Salarissen BV, hierna te noemen Opdrachtnemer

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Bright Light Salarissen BV

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer.

Opdracht: alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten, en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten. In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen van de Opdracht boven deze algemene voorwaarden, maar blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht, ook wanneer dit niet uitdrukkelijk is vermeld. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen in een Opdracht, zijn andere algemene of bijzondere voorwaarden, met name eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever, niet van toepassing en worden hierbij dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht heeft verstrekt.
 2. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in een offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

De Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Opdracht.

Artikel 5 Uitvoering van de Opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de Opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
 3. De Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever is aangegaan of door de Opdrachtgever zijn aangewezen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6 Duur en beëindiging van de Opdracht

 1. De Opdracht wordt aangegaan voor de periode opgenomen in de Opdracht. Tenzij anders bepaald, wordt een Opdracht na afloop van de geldende termijn telkens voor de duur van een kalenderjaar verlengd, tenzij geldig is opgezegd;
 2. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende brief geschieden tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden;
 3. Indien de Opdracht wordt beëindigd tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 sub 2, dan kan de Opdrachtgever indien hij/zij zulks uiterlijk drie maanden voor de beëindiging aangeeft, nog gedurende maximaal drie maanden in het daarop volgende kalenderjaar prestaties van Opdrachtnemer betrekken voor wat betreft de afsluiting administratieve gegevensverwerking betreffende het voorafgaande kalenderjaar, tegen betaling van het honorarium zoals dat van toepassing was op het moment van beëindiging van de Opdracht. Desgewenst kan Opdrachtnemer het honorarium voor deze periode bij wijze van voorschot in rekening brengen. Dit artikel is niet van toepassing indien de Opdracht tussentijds (artikel 13) of om een dringende reden is beëindigd of ontbonden.
 4. Indien Opdrachtgever niet op de in artikel 6 lid 2 voorgeschreven wijze opzegt, of niet heeft opgezegd, maar geen gegevens ter verwerking (meer) bij Opdrachtnemer aanbiedt ofwel zodanig weinig gegevens ter verwerking bij Opdrachtnemer aanbiedt dat Opdrachtnemer in redelijkheid mag aannemen dat Opdrachtgever de Opdracht niet meer gestand wenst te doen, heeft Opdrachtnemer recht op een direct opeisbare schadevergoeding van 50 % van de aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen in de twaalf maanden direct voorafgaande aan de maand waarin Opdrachtnemer geen gegevens zodanig weinig gegevens ter verwerking heeft ontvangen
 5. Voor werkzaamheden die buiten de basisdienstverlening vallen wordt altijd een offerte opgemaakt met daarin de looptijd van de Opdracht. Tenzij anders wordt overeengekomen hebben werkzaamheden die buiten de basisdienstverlening vallen een tijdelijk karakter.
 6. Is binnen de looptijd van de Opdracht (zie lid 5) voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium en kosten

 1. Voor de door Opdrachtnemer aangeboden diensten wordt standaard een offerte uitgebracht met daarin opgenomen de geldende tarieven. Indien er sprake is van werkzaamheden die buiten de basisdienstverlening vallen dan wordt tussen partijen schriftelijk een uurtarief voor deze extra werkzaamheden overeengekomen.
 2. Alle met de Opdrachtnemer overeengekomen tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW), exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, en alsmede eventuele in het kader van de Opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven, en geldt voor de in de Opdracht genoemde diensten conform de opgegeven specificaties;
 3. De overeengekomen tarieven en de uurtarieven voor extra werkzaamheden van Opdrachtnemer worden eenmaal per jaar verhoogd met de stijging van het consumentenprijsindexcijfer dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld. In geval van wettelijke opslagen is Opdrachtnemer eveneens gerechtigd de prijzen te verhogen.
 4. In het tarief van Opdrachtnemer zijn niet begrepen alle gemaakte kantoorkosten. Indien er sprake is van kantoorkosten dan dient hiervoor bij het aangaan van de Opdracht schriftelijke afspraken te worden gemaakt. Een enkele reistijd van 45 minuten wordt niet in rekening gebracht. De reistijd die langer dan 45 minuten bedraagt wordt voor 50% van het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht. De reiskosten worden per gereden kilometer apart in rekening gebracht tegen het in de offerte bepaalde tarief.
 5. Reis- en verblijfkosten en andere onvoorziene kosten worden gedeclareerd tegen de werkelijke kosten. Over deze kosten is waar
  mogelijk vooraf contact en worden gemaakte afspraken bij voorkeur schriftelijk vastgelegd
 6. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met Opdrachtgever.
 7. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 7 schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 8. Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de Opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de Opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Opdrachtnemer genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8 Wijziging van de Opdracht, meerwerk

 1. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.

Indien door toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. In afwijking van lid 1 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 Betalingstermijn

 1. Betaling is verschuldigd binnen 15 dagen na factuurdatum( tenzij anders overeengekomen). Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien de Opdrachtgever met betaling van hetgeen hij/zij ingevolge de Opdracht van Opdrachtnemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij/zij met ingang van de vervaldatum bij niet volledige betaling in verzuim en is hij/zij met ingang van die dag de wettelijke rente over het niet betaalde bedrag verschuldigd;
 3. Zodra de Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat het verschuldigde bedrag door de Opdrachtgever integraal is voldaan;
 4. Opdrachtnemer is vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van 2% per maand van het verschuldigde bedrag. Tevens is de Opdrachtgever alle in en buiten rechte door Opdrachtnemer gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening aan haar verschuldigd.
 5. Elke verrekeningsbevoegdheid van de Opdrachtgever, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10 Afsluiting Opdracht

De Opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door Opdrachtgever is goedgekeurd. De Opdrachtgever dient binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum hierover te berichten. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer, totdat deze door Opdrachtgever zijn betaald.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. Alle aan Opdrachtnemer toekomende rechten van intellectueel eigendom blijven voorbehouden, ook voor zover zij in het kader van prestaties ten behoeve van Opdrachtgever hun grondslag vinden.
 2. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, beleidsinstrumenten en (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.
 3. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot publicatie of andere vormen van openbaarmaking van intellectuele eigendommen die door Opdrachtnemer zijn gemaakt. Dit kan alleen indien vooraf schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is verkregen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 7. Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder lid 2 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 8. Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 13 Tussentijdse beëindiging / ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Opdracht te ontbinden, indien:
 2. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Opdracht niet of niet volledig nakomt.
 3. Na het sluiten van de Opdracht Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

III. Opdrachtgever bij het sluiten van de Opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 

Het verzuim treedt eerst in na verstrijking van 14 dagen nadat de partij die haar verplichtingen niet nakomt schriftelijk in gebreke is gesteld, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 9. Bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever treedt het verzuim zonder ingebrekestelling in;

 1. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. In het geval dat de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of een aanvraag in de zin van de wet schuldsanering natuurlijke personen indient, aan zijn schuldeisers een onderhands akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept, het vermogen van de Opdrachtgever onder bewind of beheer wordt gesteld, of op vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, heeft Opdrachtnemer het recht de Opdracht zonder ingebrekestelling tussentijds te ontbinden;
 3. De Opdrachtgever is bij tussentijdse ontbinding verplicht aan Opdrachtnemer te vergoeden de honorering naar de stand van werkzaamheden. In het geval dat Opdrachtnemer deze Opdracht tussentijds ontbindt omdat een van de onder lid 3. van dit artikel genoemde omstandigheden zich aan de zijde van de Opdrachtgever voordoet. Opdrachtnemer is dan tevens gerechtigd om eventuele geleden schade in rekening te brengen en deze op Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. 1. Voor elke door Opdrachtnemer aanvaarde Opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In afwijking van hetgeen onder lid 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een Opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
 5. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de Opdracht door Opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.

Artikel 16 Implementatiefase

De door Opdrachtnemer in de Opdracht genoemde termijn van de implementatiefase is naar haar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de Opdracht bekend waren. Deze termijn zal zo veel mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van die termijn dreigt, zullen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Overschrijding van de termijn levert geen verzuim op aan de zijde van Opdrachtnemer en levert derhalve voor de Opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de Opdracht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de overeengekomen termijn.

Artikel 17 Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanhaken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.
 2. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Opdracht zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Opdracht.

Artikel 20 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Opdracht of werkzaamheden van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 Overig

Gedurende de Opdracht en tot twaalf maanden na beëindiging van een Opdracht, is het Opdrachtgever niet toegestaan om professionals die namens of vanuit Opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken zijn geweest betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Indien hier sprake van is dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot het declareren van een werving en selectiefee van 30% van het totale jaarsalaris. Opdrachtnemer zal zich eveneens onthouden van het benaderen van medewerkers van opdrachtgevers voor een periode van twaalf maanden voor een functie elders, tenzij Opdrachtgever hiervoor zijn toestemming heeft verleend.

Artikel 23 Geschillen

 1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Opdracht of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
 2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 24 Toepasselijk recht

Op elke Opdracht tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25 Wijzigingen

De meest recente versie van deze voorwaarden staan geplaatst op de internetpagina van Bright Light Salarissen B.V., zie www.brightlightsalarissen.nl.

Van toepassing is meest recente versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Opdracht.